Soitinopinnot


MUSIIKIN PERUSOPINTOJEN YLEISET TAVOITTEET
 
Perusopinnot innostavat oppilasta musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Otamme huomioon oppilaan iän, aikaisemmin hankitut tiedot ja taidot. Tarjoamme tilaisuuksia monipuoliseen musiikilliseen toimintaan, joihin osallistuminen kehittää oppilaan musiikillista ja luovaa ajattelua.

Tavoitteet

Esittäminen ja ilmaiseminen
- kannustamme oppilasta löytämään omat musiikilliset vahvuutensa ja ilmaisukeinonsa
- ohjaamme oppilasta elävään musiikilliseen ilmaisuun
- kannustamme oppilasta harjoittelemaan erilaisten esiintymistilanteiden hallintaa
- rohkaisemme oppilasta tutustumaan myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoihin ja taiteidenväliseen vuorovaikutukseen.

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu
- ohjaamme oppilasta oppimaan instrumentti- ja yhteismusisointitaitoja tavoitteena soittimen itsenäinen hallinta ja omaehtoinen ilmaisu
- ohjaamme oppilaan säännölliseen harjoitteluun ja oman oppimisensa arviointiin
- ohjaamme oppilaan musisoimaan korvakuulolta sekä lukemaan ja tulkitsemaan musiikin lajille ominaisia musiikin merkitsemistapoja
- opetamme oppilasta soveltamaan musiikin hahmotustaitojaan musisoinnissa
- tarjoamme tilaisuuksia tutustua musiikin teknologiaan työvälineenä
- opetamme ergonomisesti oikeat soittotavat ja mielekkäitä harjoittelumenetelmiä 
- ohjaamme oppilasta havainnoimaan ääniympäristöä ja suojelemaan kuuloaan

Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
- ohjaamme oppilasta kuuntelemaan omaa musisointiaan ja mukauttamaan sen osaksi soivaa musiikillista kokonaisuutta
- opetamme musiikin luku- ja kirjoitustaitoa
- ohjaamme musiikin ominaispiirteiden tunnistamiseen ja rakenteiden hahmottamiseen
- tuemme oppilaan kasvua aktiiviseksi musiikin kuuntelijaksi ja musiikin historian tuntijaksi

Säveltäminen ja improvisointi
- ohjaamme oppilasta tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja
- kannustamme harjoittelemaan improvisoinnin, sovittamisen ja säveltämisen perustaitoja

Keskeiset sisällöt                               

Musiikin perusopinnoissa perehdytään monipuolisesti oppilaan valitseman instrumentin tai instrumenttien perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin. Tunneilla tutustutaan erilaisiin musiikin työvälineisiin ja työtapoihin ottaen huomioon oppilaan tavoitteet. Yhteismusisointitaitojen ja musiikin hahmottamistaitojen sekä historiatietoisuuden kehittäminen sisältyvät opiskeluun. Eri sisältöalueiden integraatio opetuksessa vahvistaa musiikin kokonaisvaltaista hahmottamista.

Musiikin perusopintojen laskennallinen opiskeluaika on 800 tuntia. Keskimäärin tähän kuluu aikaa kahdeksan (8) lukuvuotta. Perusopinnoissa instrumenttitaitojen opetusta annetaan pääaineessa 45 – 60 minuuttia viikossa.

Opetukseen sisältyy opettajan järjestämä yhteismusisointi ja ryhmätunnit kuitenkin niin, että oppilas saa instrumenttitaitojen henkilökohtaista opetusta keskimäärin vähintään 30 minuuttia viikossa.

Sivuinstrumentin opetusaika on 30 minuuttia viikossa. Sivuinstrumentin opetukseen voi  sisältyä yhteismusisointia ja ryhmätunteja, kuitenkin niin, että oppilas saa instrumenttitaitojen henkilökohtaista opetusta keskimäärin vähintään 20 minuuttia viikossa.

Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja -ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin. Mahdollisuus soveltaa instrumenttitaitoja  yhteismusisointiin opintojen alusta lähtien on tärkeä musiikin iloa luova ja opiskelumotivaatiota vahvistava tekijä.

Kuuluminen erilaisiin kokoonpanoihin ja tyylillisesti vaihteleva, vaikeusasteeltaan sopiva ohjelmisto tukee parhaiten oppilaan musiikillista kehitystä. Yhteismusisoinnin opetuksessa painottuu myös ryhmän jäsenten sosiaalisten taitojen ja keskinäisen vuorovaikutuksen kehittäminen.

Säännöllinen esiintyminen sekä musiikin kuuntelukasvatus kuuluvat olennaisesti opintoihin. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä.


PERUSOPINTOJEN LASKENNALLINEN LAAJUUS, 800 TUNTIA
 
Pääinstrumentti 280 tuntia
Yhteismusiikki 240 tuntia
Hahmotusaineet 210 tuntia
Valinnaisaineet 70 tuntia


MUSIIKIN SYVENTÄVIEN OPINTOJEN TAVOITTEET
 
Oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan opintopolulla musiikkiopiston tarjonnan pohjalta. Oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamistaan osoittavan lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Hän asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää lopputyön toteutustavan yhteistyössä opettajiensa kanssa.

Tavoitteet

Esittäminen ja ilmaiseminen
- ohjaamme oppilasta syventämään musiikillista ilmaisuaan
- kannustamme kehittämään edelleen musiikin tulkintaa ja esittämiseen tarvittavia taitoja valitsemiensa painopisteiden mukaisesti
- rohkaisemme oppilasta käyttämään musiikkia monipuolisesti ilmaisun välineenä
- ohjaamme oppilasta soveltamaan omassa ilmaisussaan myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoja 

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu
- autamme oppilasta asettamaan tavoitteita opiskelulleen ja suuntaamaan omaa oppimistaan
- opastamme edistymisen arvioimiseen ja nauttimaan osaamisestaan
- ohjaamme harjoittelemaan taitoja kehittävää ohjelmistoa sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä
- ohjaamme huolehtimaan fyysisestä toimintakyvystään, ergonomiasta ja kuulonsuojelusta musisoidessaan

Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
- ohjaamme oppilasta kuuntelemaan ja kehittämään musisointiaan sekä solistina että ryhmän jäsenenä
- ohjaamme oppilasta tarkastelemaan soivaa ja nuotinnettua musiikkia monipuolisesti eri näkökulmista
- ohjaamme hahmottamaan musiikin rakenteita ja lainalaisuuksia
- ohjaamme hyödyntämään kuuntelu- ja hahmotustaitoja sekä musiikin historian tuntemustaan muusikkouden kehittämisessä

Säveltäminen ja improvisointi
- kannustamme oppilasta toteuttamaan teoksissa improvisoituja ja itse sovitettuja osuuksia ja säveltämään omaa musiikkia
- rohkaisemme oppilasta hyödyntämään musiikkiteknologian mahdollisuuksia ja työvälineitä

Keskeiset sisällöt

Oppilaan musiikillisten ilmaisukeinojen monipuolinen kehittäminen henkilökohtaisessa ohjauksessa, ohjelmiston laajentaminen sekä erilaisissa musiikillisissa kokoonpanoissa tarvittavien musisointi- ja yhteistyötaitojen edistäminen ovat opetuksen keskiössä. Opintoihin sisältyy myös musiikin hahmotustaitojen, kulttuurisen ymmärryksen ja luovan ajattelun monipuolista kehittämistä.

Musiikin syventävien opintojen laskennallinen opiskeluaika on 500 tuntia. Keskimäärin tähän kuluu aikaa neljä (4) lukuvuotta. Syventävissä opinnoissa instrumenttitaitojen opetusta annetaan pääaineessa 45 – 60 minuuttia viikossa.

Opetukseen sisältyy opettajan järjestämä yhteismusisointi ja ryhmätunnit kuitenkin niin, että oppilas saa instrumenttitaitojen henkilökohtaista opetusta keskimäärin vähintään 30 minuuttia viikossa.

Sivuinstrumentin opetusaika on 30 minuuttia viikossa. Sivuinstrumentin opetukseen voi  sisältyä yhteismusisointia ja ryhmätunteja, kuitenkin niin, että oppilas saa instrumenttitaitojen henkilökohtaista opetusta keskimäärin vähintään 20 minuuttia viikossa.

Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin tekniikan syventämiseen, taiteellisesti vaativampaan ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin. Mahdollisuus soveltaa instrumenttitaitoja  yhteismusisointiin on tärkeä musiikin iloa luova ja opiskelumotivaatiota vahvistava tekijä.

Kuuluminen erilaisiin kokoonpanoihin ja tyylillisesti vaihteleva, vaikeusasteeltaan sopiva ohjelmisto tukee parhaiten oppilaan musiikillista kehitystä. Yhteismusisoinnin opetuksessa painottuu myös ryhmän jäsenten sosiaalisten taitojen ja keskinäisen vuorovaikutuksen kehittäminen.

Säännöllinen esiintyminen sekä musiikin kuuntelukasvatus kuuluvat olennaisesti opintoihin. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä.

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN LASKENNALLINEN LAAJUUS, 500 TUNTIA

SOLISTINEN OPINPOLKU

Pääinstrumentti 186 tuntia
Yhteismusiikki 134 tuntia
Hahmotusaineet 70 tuntia
Valinnaisaineet 40 tuntia
Lopputyö 70 tuntia

YHTEISSOITON OPINPOLKU

Pääinstrumentti 140 tuntia
Yhteismusiikki 140 tuntia
Hahmotusaineet 70 tuntia
Valinnaisaineet 80 tuntia
Lopputyö 70 tuntia

ÄÄNITYÖN OPINPOLKU

Pääinstrumentti 140 tuntia
Äänityön opinnot 220 tuntia
Hahmotusaineet 70 tuntia
Lopputyö 70 tuntia

JATKO-OPINTOJEN OPINPOLKU

Pääinstrumentti 186 tuntia
Yhteismusiikki 120 tuntia
Hahmotusaineet 124 tuntia
Lopputyö 70 tuntia