Soitinopinnot

Musiikin perustason laskennallinen opiskeluaika on kahdeksan (8) lukuvuotta. Perustasolla instrumenttitaitojen opetusta annetaan pääaineessa 45 – 75 minuuttia viikossa.

Opetukseen sisältyy opettajan järjestämä yhteismusisointi ja ryhmätunnit kuitenkin niin, että oppilas saa instrumenttitaitojen henkilökohtaista opetusta keskimäärin vähintään 30 minuuttia viikossa.

Sivuinstrumentin opetusaika on 30 minuuttia viikossa. Sivuinstrumentin opetukseen voi  sisältyä yhteismusisointia ja ryhmätunteja, kuitenkin niin, että oppilas saa instrumenttitaitojen henkilökohtaista opetusta keskimäärin vähintään 20 minuuttia viikossa.

Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja -ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin. Mahdollisuus soveltaa instrumenttitaitoja  yhteismusisointiin opintojen alusta lähtien on tärkeä musiikin iloa luova ja opiskelumotivaatiota vahvistava tekijä.

Kuuluminen erilaisiin kokoonpanoihin ja tyylillisesti vaihteleva, vaikeusasteeltaan sopiva ohjelmisto tukee parhaiten oppilaan musiikillista kehitystä. Yhteismusisoinnin opetuksessa painottuu myös ryhmän jäsenten sosiaalisten taitojen ja keskinäisen vuorovaikutuksen kehittäminen.

Säännöllinen esiintyminen sekä musiikin kuuntelukasvatus kuuluvat olennaisesti opintoihin. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä.


TAVOITTEET

Musiikin perustason tavoitteena on, että oppilas

- oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja.

- oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia.

- kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan.