OPPILAAN PELISÄÄNNÖT

Oppilas

1. Opiskelee Lappeenrannan musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaisesti ja noudattaa opiston johdon ja opettajan antamia opinto-ohjeita.

2. Osallistuu lukuvuosisuunnitelman mukaiseen opetukseen säännöllisesti. Mikäli oppilas on poissa oppitunneilta ilman hyväksyttävää syytä (sairaus tms.) enemmän kuin kolme kertaa lukuvuoden aikana, rehtori ottaa yhteyttä vanhempiin ja käydään tarvittaessa neuvottelu oppilaan ja perheen kanssa, jossa arvioidaan oppilaan sitoutuminen musiikkiopintoihin sekä opintojen jatkamisen edellytykset.

3. Ilmoittaa oppitunnin peruuntumisesta opettajalle etukäteen viimeistään klo 12 oppitunnin pitopäivänä. Oppilaan peruessa soittotunteja opisto ei ole velvollinen korvaamaan menetettyjä tunteja.

4. Oppilas voi pitää yhden välivuoden opinnoissaan. Välivuosi-ilmoitukset tehdään kevään jatkoilmoituskaavakkeen täytön yhteydessä. Syys- ja kevätlukukauden alussa tehdyistä keskeytysilmoituksista veloitetaan erillinen korvaus. Kts kohta 7.

5. Osallistuu opinto-ohjelmansa mukaisiin tasosuorituksiin ja esiintyy opettajansa valmentamana opiston tilaisuuksissa vähintään kerran lukuvuoden aikana.

6. Osallistuu opinto-ohjelmansa mukaisiin yhteissoittokokoonpanoihin sekä musiikin perusteiden ryhmätunneille.

7. Jättää määräajassa opintojen jatkamis- tai lopettamisilmoituksen lukuvuoden päättyessä. Alaikäisen oppilaan kirjalliset ilmoitukset tai anomukset allekirjoittaa lapsen huoltaja.

8. Käyttää opiston tiloja ja opetusvälineistöä asiallisesti annettujen ohjeiden mukaan. Oppilaan tulee korvata opistolle sen irtaimistolle, lainaamilleen tai vuokraamilleen soittimille, nuoteille yms. aiheuttamansa vahinko.

9. Suorittaa säädetyt oppilasmaksut määräajassa. Oppilaalta, joka haluaa keskeyttää opintonsa syys/kevätlukukauden kahden ensimmäisen soittotunnin aikana kesken lukukauden, peritään 50€. Kolmannen kerran jälkeen tehdystä keskeytyksestä peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Jos keskeyttäminen tapahtuu sairauden, paikkakunnalta muuton tai muun painavan syyn vuoksi, voi toimisto kirjallisen anomuksen perusteella myöntää huojennusta lukukausimaksusta.

10. Mikäli oppilas ei noudata näitä sääntöjä, johtokunnan tai opettajaneuvoston tekemiä päätöksiä tai muita ohjeita, voi johtokunta, oppilasta ja hänen opettajaansa kuultuaan, rehtorin esityksestä päättää oppilaan opintojen keskeyttämisestä joko määräajaksi tai kokonaan.